100% Linen Embroidery Kitchen Napkin Party Napkin Hem Stiched Napkin Cloth

Cotton embroidered napkin
Decorative embroidered napkin
Linen embroidered napkin