Plain dyed colours napkin Striped embroidery napkin Reusable cotton napkin Premium quality cotton linen napkin

Fine linens
Classic embroidery
Rustic chic napkin
Natural linen
Artisan napkin